VI. Bölge Konya Optisyen-Gözlükçüler Odasından Genel Kurul İlanı

VI. Bölge Konya Optisyen-Gözlükçüler Odasından Genel Kurul İlanı

VI. BÖLGE KONYA OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI’ ndan

GENEL KURUL İLÂNI

 1. VI. Bölge Konya Optisyen-Gözlükçüler Odamızın Olağan Seçimli 2’nci Genel Kurulu; aşağıda belirtilen yer ve günlerde, aşağıda gösterilen saat dilimleri arasında ve aşağıdaki gündem ile yapılacaktır;
 1. a) Genel Kurulun Yapılacağı Yer: 5.Bölge Konya Eczacı Odası, Uzm. Ecz. Harun KIZILAY Konferans Salonu Adres: Aşkan Mah. Yaka Cad. No:111 Meram – KONYA

b) Genel Kurulun Yapılacağı Tarih:

 1. Genel Kurul Görüşmeleri İlk Toplantı Tarihi 09.09.2022 (Cuma) Saat: 09:00 - 17:00
 2. Genel Kurul Görüşmeleri İkinci Toplantı Tarihi 10.09.2022 (Cumartesi) Saat: 09:00 - 17:00
 3. Organ ve Mümessil Seçimleri İçin: 11.09.2022 (Pazar) Saat: 09:00 - 17:00
 1. Gündem:
 1. Genel Kurul Görüşmeleri:
 1. Yoklama
 2. Açılış ve saygı duruşu
 3. Genel Kurul Başkanlık Divanı için seçim ve divan teşkili
 4. Oda kurucu yönetim kurulu çalışma raporunun müzakeresi ve onaylanması
 5. Yönetim kurulunun bilânçosunun tetkiki ve kabulü hâlinde ibra edilmesi
 6. Oda denetleme kurulu raporunun müzakere edilip onaylanması
 7. Odanın gelecek dönem bütçesinin görüşülüp onaylanması
 8. Yönetim kurulunca teklif edilen veya oda üyelerince teklif edilip genel kurulun ekseriyetince kabul olunan konuların müzakere edilip karara bağlanması,
 9. Oda organları için aday olanların tespiti ve adayların kendilerini tanıtıp programlarını anlatmaları
 10. Dilek ve temenniler
 1. Seçimler:
 1.  Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,
 2.  Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,
 3.  Denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,
 4.  Odayı Birlik Büyük Genel Kurulu’nda temsil edecek olan asıl ve yedek mümessillerin seçilmesi,

II- Genel Kurul Görüşmeleri ilk toplantı tarihi olan 09.09.2022 Cuma günü yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı tarihi olan 10.09.2022 Cumartesi günü çoğunluk şartı aranmaksızın aynı yerde ve aynı saat dilimleri içinde ve aynı gündem ile yapılacaktır. Oda organ seçimleri aynı yer ve aynı saat dilimleri içinde 11.09.2022 Pazar günü yapılacaktır.

III- 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile 24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre;

 1. Oda organları üyeliklerine ve Birlik Genel Kurulu mümessilliğine seçilmenin genel şartlarından olarak; odaya kayıtlı bulunmak ön şartı yanında, (1) yıldan fazla ağır hapis veya (3) yıldan fazla hapis cezasına veya meslekî bir suçtan dolayı hürriyeti tahdit eden bir cezaya (hapis cezasına) veya meslek ve sanatın geçici olarak tatili cezasına mahkûm olmamak veyahut geçici olarak sanat icra etmekten yasaklanmamış bulunmak şartlarını haiz olmak gerekmektedir.
 2. Seçilmenin özel şartlarından olarak;
 1. Oda disiplin kurulu üyeliğine seçilebilmek için, yurtiçinde en az (5) yıl,
 2. Birlik Büyük Genel Kurulu mümessilliğine (ve dolayısı ile Birlik Büyük Genel Kurulu’nca, Birlik Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine) seçilebilmek için, en az (5) yıl,
 3. Mümessilliğe seçilmiş olmak kaydı ile (Birlik Büyük Genel Kurulu’nca) Birlik Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçilebilmek için ise, en az 15 yıl, fiilen meslek icra etmiş olmak şartına haiz olmak gerekmektedir.
 1. Belirtilen şartları haiz olmaksızın seçilecek olanların organlardaki üyelikleri ve Birlik Büyük Genel Kurulu mümessillikleri düşürülecektir.
 2. Zikredilen Yönetmeliğin 10’ncu maddesinin ikinci fıkrası ve 6643 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca; üyelerin, oda genel kurulu toplantısına katılmaları ve seçimlerde oy kullanmaları mecburîdir. Mazereti sebebiyle genel kurul toplantılarına katılmayacak ve seçimlerde oy kullanmayacak olanlar, mazeretlerini bir hafta içerisinde oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyenler veya bildirdikleri mazeret geçerli kabul edilmeyenler hakkında, aynı Kanun’un 8’nci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen malî müeyyide (para cezası) uygulanacaktır.
 3. 5193 sayılı Kanun gereğince odamıza kayıtlı bulunan bütün Optisyen ve Gözlükçü meslektaşlarımıza önemle duyurulur.
VI. Bölge Konya Optisyenler ve Gözlükçüler Odası © 2019 Tüm hakları saklıdır.