Rekabet Kurulu Atasun Optik'in Satın Alınma İşlemine Onay Verdi

Rekabet Kurulu Atasun Optik'in Satın Alınma İşlemine Onay Verdi

Değerli Meslektaşlarımız,

HAL Holding N.V.’nin tamamına sahip olduğu iştiraki HAL Optical Investments B.V.’nin GrandVision N.V.’de bulunan hisselerinin EssilorLuxottica S.A. tarafından devralınması işlemine Rekabet Kurulu tarafından ‘’Davranışsal Taahhütlere Uyulmak Şartıyla’’ OYBİRLİĞİ ile onay verilmiş ve gerekçeli karara ilişkin rapor kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmıştır.

Rekabet Kurulunun vermiş olduğu bu kararla Türkiye özelinde EssilorLuxottica S.A. tarafından ATASUN OPTİK’in satın alınma işlemi tamamlanmıştır. Davranışsal taahhütlerin ihlal edilmesi durumunda diğer tedbirlerle birlikte taraflar hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 17. maddesinde öngörülen idari para cezalarının uygulanma yoluna gidilecektir.

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, satın alınma işlemine itiraz edilme hakkı mevcuttur.

GEREKÇELİ KARAR ve EssilorLuxottica S.A. tarafından taahhüt edilen ‘’Davranışsal Taahhütler’’

Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre;

- Bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı “Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ” kapsamında izne tabi olduğuna,

- İşlem sonucunda aynı Kanun maddesi çerçevesinde etkin rekabetin önemli ölçüde kısıtlanması ihtimalinin söz konusu olduğuna,

- Bununla birlikte, EssilorLuxottica S.A. tarafından sunulan ve Rekabet Kurumu kayıtlarına nihai olarak 09.06.2021 tarih, 18474 sayı ile intikal eden;

1. “EssilorLuxottica, Türkiye’deki mevcut veya potansiyel müşterilere markalı güneş gözlükleri, markalı optik çerçeveler, oftalmik lens ve oftalmik teçhizat 21-30/395-19955/57 ürünlerini (ilgili sarf malzemeleri ile birlikte) ayrı ayrı tedarik etmeyi reddetmemek de dahil olmak üzere, söz konusu ürünlerin bağlı satışını gerçekleştirmeyeceğini taahhüt eder.

2. EssilorLuxottica, markalı güneş gözlükleri, markalı optik çerçeveler, oftalmik lensler ve oftalmik teçhizatlara (ilgili sarf malzemeleri ile birlikte) ilişkin olarak eşit koşullarda bulunan müşterilere yönelik yapılan satışlarda ayrımcı şartlar uygulamayacağını ve her halükârda makul şartlar sunacağını taahhüt eder.

3. EssilorLuxottica, markalı güneş gözlükleri, markalı optik çerçeveler, oftalmik lensler ve oftalmik teçhizat ürünlerine (ilgili sarf malzemeleri ile birlikte) ilişkin olarak tüm müşterilerine, EssilorLuxottica’nın perakendeci iştiraklerine (Atasun dahil) uygulayacağı satış koşulları ve şartlarının aynısını uygulayacağını taahhüt eder.

4. EssilorLuxottica; markalı güneş gözlükleri, markalı optik çerçeveler ve RX lensler bakımından, Atasun’un üçüncü taraf sağlayıcılardan yaptığı alımların değer bakımından toplam payının, 2019 yılında gerçekleşen alımları ile en az aynı oranda olacağını taahhüt eder.

5. Yukarıdaki 1, 2, 3 ve 4 no.lu taahhütlerin uygulanmasının takip edilmesi veraporlanması konusunda ise EssilorLuxottica tarafından, İşlem akabinde taahhütler sürecinde aşağıdaki gözetim ve raporlama sistematiğinin tesisi taahhüt edilmektedir:

a. EssilorLuxottica, Rekabet Kurulu’nun kısa kararının tebellüğ edilmesinden itibaren 45 gün içerisinde, bağımsız üçüncü kişi bir firma (“Denetçi Uzman”) ile anlaşacaktır.

b. Denetçi Uzman, EssilorLuxottica’nın 1,2 ve 3 no’lu taahhütlere uyumuna ilişkin görüşlerini içeren yıllık raporu, aşağıda belirtilen taahhüt dönemi süresince her yıl sonuna kadar Rekabet Kurumu’na ve eşzamanlı olarak EssilorLuxottica’ya sunacaktır. Denetçi uzman, Rekabet Kurumu’nun talebi üzerine veya gerekli gördüğü takdirde resen, yukarıda bahsi geçen yıllık rapor dışında ara rapor sunabilecektir.

c. EssilorLuxottica, Rekabet Kurulu’nun kısa kararının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Denetçi Uzman ile yapılacak anlaşmanın genel koşullarını içeren bir şartnameyi Rekabet Kurumu’na sunacaktır.

d. EssilorLuxottica, ilgili raporlamanın gerçekleşmesi için dürüstlük kuralı çerçevesinde, Denetçi Uzman’dan her türlü gizlilik taahhüdü alınması kaydı ile sunulması gerekli her türlü bilgiyi ve desteği Denetçi Uzman’a sağlayacaktır.

e. İşlem’in kapanışı ile Denetçi Uzman’ın atması arasındaki dönemde, EssilorLuxottica ara döneme ilişkin olarak Rekabet Kurumu’na aylık raporlar sunacaktır.

6. Koordinasyon hususu kapsamında ortaya çıkabilecek çekinceleri gidermek üzere, İşlem sonrasında;

a. EssilorLuxottica, perakende seviyesindeki ticari ilişkileri vasıtasıyla bir toptancı olarak elde ettiği ticari açıdan hassas bilgileri (Atasun’un rakiplerine ilişkin) doğrudan veya dolaylı olarak Atasun ile paylaşmayacaktır. 21-30/395-19956/57

b. Atasun, toptan satış seviyesindeki ticari ilişkileri vasıtasıyla bir perakendeci olarak elde ettiği ticari açıdan hassas bilgileri (EssilorLuxottica’nın rakiplerine ilişkin) doğrudan veya dolaylı olarak EssilorLuxottica ile paylaşmayacağını taahhüt etmektedir.

c. Ayrıca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, EssilorLuxottica, Atasun ile EssilorLuxottica arasında hassas bilgilere erişim hususunda sınırlama uygulayacağını taahhüt etmektedir.

d. Ek olarak, Atasun’un operasyonel yönetimi, personel ve organizasyon yapısı itibariyle EssilorLuxottica’nın toptancı seviyedeki iştiraklerinden ayrı yapılanmasına devam edeceğini taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, Atasun operasyonel yönetiminde yer alan yöneticiler, aynı anda EssilorLuxottica’nın kendi bünyesinde ya da toptan satış seviyesindeki iştiraklerinde görev almayacaktır. Aynı bağlamda EssilorLuxottica’nın kendi bünyesinde ya da toptan satış seviyesindeki iştiraklerinde operasyonel yönetimde yer alan yöneticiler aynı zamanda Atasun bünyesinde görev almayacaklardır (Operasyonel yönetim, günlük işlerin yönetimi ve idaresi anlamında tanımlanmakta olup, işlerin günlük yönetimi ile ilgili sorumlu olmayan yönetim kurulu üyeleri, bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Bununla birlikte, yukarıda ifade edilen operasyonel ayrıştırma, söz konusu ticari ilişkilerin genel müdür yardımcısı seviyesine kadar ayrı kişi ve ekiplerin sorumluluğunda takip edilmesini kapsamaktadır).

e. İlaveten, yine Rekabet Kurulu’nun AEH/Migros Kararı’nda yer alan değerlendirmeleri ile paralel olarak, Rekabet Kurulu’nun ilgili taahhütlerin uygulanmasına ilişkin potansiyel endişelerini ortadan kaldırmak adına, EssilorLuxottica ile Atasun arasındaki ticari açıdan hassas bilgi akışının sınırlandırılmasına ilişkin alınan etkili önlemlere yönelik olarak EssilorLuxottica tarafından, ilki Rekabet Kurulu’nun İşlem’in kapanışı akabinde olmak üzere, yıllık raporlar sunulacaktır.

7. İşbu davranışsal taahhütlerin süresi İşlem’in kapanış tarihinden itibaren üç yıl olacak ve Rekabet Kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde sürenin sonunda en çok üç yıl daha uzatılabilecektir.” şeklindeki davranışsal çözümleri içeren taahhüt metninin işlemin yol açacağı rekabet sorunlarını gidermede yeterli bulunduğuna, dolayısıyla işleme EssilorLuxottica S.A. tarafından sunulan bu taahhütler çerçevesinde koşullu izin verilmesine,

- İzin kararı bakımından getirilen davranışsal taahhütlerin yükümlülük teşkil edeceğine, yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda diğer tedbirlerle birlikte taraflar hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 17. maddesinde öngörülen idari para cezasının uygulanmasına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Rekabet Kurulunun gerekçeli kararını okumak için tıklayınız..

Bilgilerinize

VI. Bölge Konya Optisyenler ve Gözlükçüler Odası © 2019 Tüm hakları saklıdır.