OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ile OPTİSYENLİK MÜESSESESİ SAHİPLERİNİN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU TEMEL İLKELER VE ETİK KURALLAR

OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ile OPTİSYENLİK MÜESSESESİ SAHİPLERİNİN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU TEMEL İLKELER VE ETİK KURALLAR
Değerli Meslektaşlarımız
 
Bilindiği üzere 11.12.2020 tarihinde yapılması planlanan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin Büyük Genel Kurulunun Koronavirüs salgınında yaşanan artış nedeniyle İç İşleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle üç ay süreyle ertelenmesi, optisyen-gözlükçülerin uymakla yükümlü olduğu Deontoloji ve Etik kuralları düzenleyen yönetmeliklerin Büyük Genel Kurul tarafından onaylanıp Resmi Gazetede yayınlanmasının gecikmesi ve oda yönetim kurulumuzun talebi üzerine meslek mensuplarımızın müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin umumî menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere ve meslek disiplini ve ahlâkını koruyup hâkim kılmak maksadıyla Oda Disiplin Kurulumuz toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
1. Optisyen-gözlükçülerin hastalarıyla, toplumla ve meslektaşlarıyla ilişkilerini belirleyen tutum, davranış ve eylem biçimlerini ortaya koymak, mesleki ahlâk ve disiplini tesis edip korumak amacıyla T.C. Sağlık Bakanlığınca yayınlanan ve yürürlükte olan 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı ‘’Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik’’ ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin verdiği yetkiye dayanarak Sağlık Meslekleri Kurulu’nun belirlediği ‘’Sağlık Meslek Mensupları İçin Temel Etik İlkeler’’ in TOGB Deontoloji ve Etik yönetmelikleri Resmi Gazete de yayınlanıncaya kadar uygulanmasına,
2. Yönetim Kurulu tarafından savunması alınarak kurulumuza sevk edilen mesleki disipline uygun olmayan hareket ve davranışların işleniş şekli ve mahiyetine göre T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonuna bildirilmesine, 
3. Disiplin Kurulumuzca alınan bu kararların oda üyelerine duyurulmasına,
     oy birliği ile karar verilmiştir.
 
Oda Disiplin Kurulumuzun yukarıda aldığı kararlar çerçevesinde meslek mensuplarımız ve müessese sahiplerinin tanıtım, reklam, internet satışı, yönlendirme, muvazaa vb. konularda aşağıda paylaşılan yönetmelikler çerçevesinde mesleki faaliyetlerini yürütmeleri gerektiğini önemle bilgilerinize sunarız.
 
 
VI.Bölge Konya Optisyen-Gzölükçüler Odası
                          Yönetim Kurulu
VI. Bölge Konya Optisyenler ve Gözlükçüler Odası © 2019 Tüm hakları saklıdır.